Broward County Bar Association | Phone: (954) 764-8040
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram
Broward County Bar Association | Phone: (954) 764-8040
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram

CONTACT US: (954) 764-8040

Sèvis Enformasyon Pou Nou Référé Ou a yon Avoka

Rélé Nou

Kite nou ede ou Chwazi yon bon Avoka

Rélé (954) 764-8310

Pou Nou Référé ou a yon avoka ki gen eksperyans

  • Rélé BCBA nan (954) 764-8310, Lendi á Vandredi ant 9:00 a.m jiska 4:00 p.m
  • Email Manager Referral Avoka a
  • Vizite Office BCBA (Broward County Bar Association) nan adress 1051 S.E. 3ème Avni, Fort Lauderdale, FL 33316

Sak rivé lè ou rélé direk

Manage a ap

  • Mande sa ou bezwen.
  • Jwenn yon avoka ki gen eksperyans pou ede ou.
  • Bay ou non, ak nimewo avek adrès avoka pou li ede ou.

 Konbyen Kob Sèvis la Kouté

Ou pral oblije peye BCBA $50 anvan nou ba ou yon avoka. Nou aksepte lajan kach, Visa, Master Card ak American Express. Lajan kach yo aksepte sèlman nan biwo a BCBA.

Ki sa ki obligasyon m’ yé

Yon fwa ou peye frè administrasyon an, se responsabilite ou

  • Rélé avoka-a.
  • Konsilté ak avoka nan téléfòn oswa an pèsòn nan biwo  avoka a pou 30 minute.
  • Peye avoka a dirèkteman pou nenpòt sèvis legal apré 30 minit konsiltasyon.

Pa gen okenn avoka nan biwo BCBA. Ou pa kapab pale ak yon avoka nan biwo BCBA a.

Si ou pa kapab payé pou yon avoka, tanpri alé nan Légal Aid Society biwo a oswa rélé (954) 765-8950. Nou pa gen référans pou avoka gratis.